Vilkår og betingelser for sykkelreg.no

Generelt

Vennligst les følgende vilkår og betingelser for bruk ("Vilkår og betingelser") som styrer din bruk av og tilgang til disse "nettsidene", tilgjengelige på https://www.sykkelreg.no, (heretter kalt "Tjenesten") og ditt forhold til ZEVS AS, våre partnere, og alle personer og selskaper forbundet med dette nettstedet, inkludert de som viderefører sine interesser, eller de som de kan ha gjort overføring til (samlet referert som "Zevs" eller "vi"). Din bruk av denne tjenesten betyr at du aksepterer og godtar vilkårene og betingelsene. Disse rettighetene gis til brukeren, er en ikke-eksklusiv, personlig, ikke overførbar, gjenkallelig rett og begrenset til brukeren. Hvis du ikke kan akseptere disse vilkårene skal du ikke bruke Tjenesten.

Vi er berettiget til enhver tid å endre vilkårene uten forvarsel ved å poste slike endringer på denne nettsiden. Ved å bruke Tjenesten etter eventuelle endringer i disse vilkårene, godtar du å være bundet av slike endringer i Vilkår og betingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Ved å bruke Tjenesten, inkludert programvare og innhold her, godtar du at din bruk av tjenesten er helt på eget ansvar. Tjenesten har som hovedfunksjon å levere deg et tilbud som gir informasjon om sykler og eierskap, og gjør det mulig å kontakte noen som savner sin sykkel, eller bli kontaktet av noen som har funnet eventuelle sykler du eier og har registrert på sykkelreg.no. Data i registeret leveres med en svært begrenset form for kvalitetssikring. Vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av tilgjengelig informasjon. Hvem som helst som har en gyldig e-postadresse kan i utgangspunktet registrere seg og opprette en bruker og anvende systemet. Vi stiller krav om at Vilkår og betingelser til enhver tid følges, men det er likevel ikke noen garanti for at det finnes informasjon i registeret som er feilaktig og/eller er lagt inn i brudd retningslinjene.

TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, UTEN NOEN GARANTI FOR INFORMASJON, DATA, PROGRAMVARE, TJENESTER ELLER ADGANG UTEN AVBRYTELSER. TJENESTEN FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ENHVER GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL (i) ETHVERT ANSVAR FOR TILGJENGELIGHET, PÅLITELIGHET, RIKTIGHET, BRUKBARHET, INNHOLD ELLER SIKKERHET INFORMASJON ELLER TJENESTER, OG (ii) ETHVERT ANSVAR FOR ADKOMST, GARANTI FOR MANGLENDE KRENKELSE, ANSVAR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GJELDER FOR ALLE FYSISKE SKADER ELLER PERSONSKADER FORÅRSAKET AV ETHVERT SVIKT I FORBINDELSE MED YTEEVNE, FEIL, UTELATELSE, AVBRYTELSE, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I FORBINDELSE MED DRIFT, DATAVIRUS, SVIKTENDE KOMMUNIKASJONSLINJER, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV OPPTEGNELSE, UANSETT OM DET OMHANDLER KONTRAKTBRUDD, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELSE ELLER ENHVER ANNEN HANDLING. ENHVER FORM FOR NEDLASTET MATERIALE ELLER ANNET OPPNÅDD VED BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR EVT. SKADER PÅ DIN PC ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTNING AV DETTE MATERIALET. INGEN FORMER FOR RÅD ELLER INFORMASJON, HVERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG OPPNÅDD AV DEG GJENNOM ZEVS ELLER FRA TJENESTEN UTGJØR NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER FREMSATT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

Ansvarsbegrensning

HVERKEN ZEVS ELLER NOEN AV VIRKSOMHETENS ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGERE, ADKOMSTERVERVERE, SØSTERSELSKAPER ELLER INNHOLDS- ELLER TJENESTEUTBYDERE SKAL HEVDE OVER FOR DEG ELLER TREDJEMANN: NOEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM ZEVS ER BLITT GJORT BEKJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM UTSPRINGER AV (i) DIN BRUK AV TJENESTEN, (ii) MANGLENDE MULIGHET TIL Å FÅ ADGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN, (iii) OMKOSTNINGER TIL INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER, VARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER ERVERVET, ELLER MOTTATTE MEDDELELSER ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT VIA TJENESTEN, (iv) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, (v) ERKLÆRINGER ELLER ADFERD FRA ZEVS ELLER TREDJEMANNS SIDE I FORBINDELSE MED TJENESTEN, ELLER (vi) SOM FØLGENDE AV ENHVER FORM FOR BRUDD PÅ NOEN FORM FOR GARANTI.

Din bruk av tjenesten

Din tilgang til å bruke Tjenesten er betinget av at du til enhver tid oppfyller alle vilkår og betingelser. Med mindre annet følger av dette nettstedet, gir vi deg ikke lisens til innhold, funksjoner eller materialer du kan få tilgang gjennom Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til varemerker, registrerte varemerker, servicemerker, materiale som kan være opphavsrettslig beskyttet, eller andre former for intellektuell eiendom som omfattes av tjenesten. Med mindre annet følger av dette nettstedet, må du ikke til noe formål laste ned eller lagre en kopi av noe av tjenestens skjermbilder eller innhold (gi informasjon, data, programvare, fotografier, grafikk og alle andre materialer som finnes i noe annet format), eller endre dem, eller deler av dette, med mindre annet er fastsatt i disse vilkårene, eller du har fått skriftlig tillatelse fra ZEVS. Men du kan skrive ut kopi av egne registreringer på dette nettstedet for din egen bruk, og for tilgang til informasjonen, forutsatt at du ikke (og ikke tillater noen tredjepart å gjøre det) (i) distribuerer, kopierer, modifiserer eller som følge, reverse engineering, demonterer eller på annen måte forsøker å utlede programvarens kildekode, innhold eller noen del av Tjenesten eller (ii) selge, lease, låne, overføre, viderelisensiere, tilby sikkerhet og annen måte overføre rettigheter i eller til innholdet eller Tjenesten, med unntak av de oppføringer du selv har registrert.

Registreringskrav

Du kan bli bedt om å registrere deg før du får tilgang til visse deler av tjenesten. For å registrere deg som bruker, vil du gi og hvis nødvendig, oppdatere den valgte registreringsinformasjonen slik at den til enhver tid er oppdatert, korrekt, fullstendig og sannferdig. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at din påmelding eller informasjonen ikke er oppdatert, nøyaktig, fullstendig eller sannferdig, kan vi uten varsel suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten, inkludert oppheve din tilgang til all informasjon du har lagret på tjenesten og slette din brukerkonto. Hovedpoenget med registrering for tilgang til visse deler av tjenesten, er for at du deretter skal kunne registrere dine egne sykler. Dersom du ikke registrerer minst 1 sykkel innen rimelig tid etter at kontoen ble opprettet, aksepterer du at vi anser at grunnlaget for registreringen er bortfalt og uten varsel kan suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten, inkludert å oppheve din tilgang til all informasjon du har lagret på tjenesten og slette din brukerkonto.

Sykler du har markert som avhendet

Sykler du har markert som avhendet (solgt, kastet, oppgitt feil rammenummer, gitt bort, eller annen avhendingsgrunn) og som det ikke er kjøpt oblat til, vil automatisk kunne bli slettet fra systemet.

Levetid for oppføring

For å kunne levere et register med høyest mulig kvalitet, vil vi kunne kreve av deg at du bekrefter at dine oppføringer fremdeles er gyldige. For å kontakte deg om dette, aksepterer du at vi kan benytte e-post til å kommunisere med deg om dette. Du aksepterer at dersom vi ikke får noen bekreftelse fra deg etter at vi har sendt deg minst to varsler om å bekrefte, da uten ytterligere varsel kan slette de syklene du ikke har bekreftet.

Eiendomsrett

Service-og programvare som brukes i forbindelse med Tjenesten inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende materielle rettigheter og andre lover som du ikke må krenke eller bruke på noen måte unntatt som uttrykkelig tillatt i disse vilkår og betingelser. Zevs er innehaver av opphavsretten eller rettighetshaver av innholdet og / eller informasjon på dette nettstedet med mindre annet er angitt. Hvis du gjør annen bruk av dette nettstedet, kan du, uten uttrykkelig tillatelse fra vilkårene, komme til å krenke opphavsrett og andre lover i Norge og / eller andre land. Vår bruk av varemerker, registrerte varemerker, servicemerker, materiale som kan være beskyttet av opphavsrett eller noen annen form for intellektuell eiendom som finnes på dette nettstedet gir deg ingen lisens eller autorisasjon for slike merker eller materialer.

Innhold fra tredjeparter

Visse opplysninger om denne nettsiden, så vel som referansemateriale eller lenker til andre nettsteder er kun for generelt informasjonsformål og er ikke ment at de vil danne grunnlag for noe bestemt formål. Hverken Zevs eller noen av dets data eller innhold skal være ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i innhold, eller for tiltak i tillit til dette, og Zevs garanterer ikke at innholdet er korrekt, fullstendig eller sannferdig.

Brukeradferd i forbindelse med tjenesten

Du aksepterer selv å : (a) Ordne for din egen tilgang til Internett og betale alle avgifter i forbindelse med slik tilgang, og (b) skulle skaffe alt nødvendig utstyr for å koble deg til Internett, herunder en datamaskin, programvare, et modem og en fungerende datalinje.

I forbindelse med bruken av tjenesten er ikke tillatt å:

 • laste opp, poste, publisere, reprodusere, e-post, overføre eller distribuere på noen måte noe innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under kontrakt eller betrodd forhold.
 • registrere sykkeloppføringer som ikke eksisterer.
 • registrere sykkeloppføringer uten et reelt rammenummer. Det er ikke tillatt å registrere sykler med rammenummer "Vet ikke", "?", "usikker", og lignende.
 • registrere og derved hevde eierskap til sykkel eller sykler du ikke eier.
 • laste opp, poste, publisere, overføre, reprodusere, e-post, distribuere eller på noen måte utnytte noe ervervet gjennom Tjenesten til kommersielle formål (unntatt som uttrykkelig tillatt av leverandøren av slike innhold).
 • begrense, forstyrre eller forhindre andre fra å bruke og ha glede av Tjenesten.
 • publisere eller overføre reklame, kommunikasjon, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller ordninger eller annen uønsket kommersiell kommunikasjon (unntatt som uttrykkelig tillatt av tjenesten) eller å delta i spamming.
 • utgi deg for en annen person eller enhet eller gi uriktige opplysninger om din tilknytning til en person eller enhet.
 • publisere eller overføre informasjon eller programvare til tjenesten eller brukere av tjenesten, som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller andre skadelige komponenter.
 • skade mindreårige på noen måte.
 • samle inn eller lagre personlig data om andre brukere til ethvert formål.
 • bevisst eller ubevisst bryte noen gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov.

Tilgjengelig innhold

Vi har ikke forhåndsvurdert, og er ikke forpliktet til å overvåke innhold postet på Tjenesten av deg eller noen annen part. Du anerkjenner og aksepterer imidlertid at vi i vårt eget skjønn forbeholder oss retten til å overvåke Tjenesten og fjerne eller flytte innhold som er tilgjengelig via tjenesten, og å endre etter eget skjønn, innhold du har lagt til der vi mener den ikke er korrekt. Vi har også rett til å utlevere informasjon som vi anser det nødvendig eller hensiktsmessig å sikre samsvar med lov, forskrift eller andre pålegg fra myndighetene for å drive tjenesten skikkelig og for å beskytte kundene til Zevs eller brukere av dette nettstedet, og gi Politiet tilgang til å ettergå opplysninger i registeret. Vi forbeholder oss retten til å fjerne enhver opplysning eller materiale helt eller delvis, som vi, etter eget skjønn anser som uakseptable, uønskede, upassende eller i strid med disse vilkårene.

Lenker til og fra Tjenesten

Du erkjenner og godtar at Zevs og eventuelle medvirkende tjenesteleverandører på dette nettstedet ikke er ansvarlig for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjon fra eksterne nettsider (der det er aktuelt). Lenker til eksterne nettsteder utgjør ikke en godkjenning fra Zevs side til å tilby videre informasjon fra nettstedet, eller at Zevs er tilbyder av slike nettsteder eller innhold, produkter, reklame eller annet materiale som presenteres på slike nettsider. Vi gjør ikke noe form for sjekking av tekst, redigering eller overvåking av disse sidene eller lenker. Du aksepterer at vi ikke er ansvarlig direkte eller indirekte for skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med din bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på slike eksterne nettsteder eller ressurser.

Unnlatelse av å overholde vilkårene

Du erkjenner og godtar at vi kan nekte deg adgang til hele eller deler av tjenesten uten varsel hvis du delta i handlinger eller aktiviteter som vi, etter eget skjønn, anser for å være i strid med disse Vilkårene, og brudd på Zevs rettigheter eller på annen måte upassende for fortsatt tilgang.

Du samtykker i å holde Zevs og deres partnere skadesløse for ethvert krav, forpliktelser, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som på noen måte oppstår som følge av din bruk av Tjenesten, programvare eller annet materiale gjennom Tjenesten av deg eller brukere av kontoen din eller i forbindelse med brudd på disse vilkårene og betingelsene ved deg eller brukere av kontoen din.

Andre bestemmelser

Vi forbeholder oss retten til å endre noe informasjon på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til avslutning av Tjenesten eller gjennom å slette funksjoner eller annen informasjon uten forhåndsvarsel til deg. Aktivering av visse lenker på denne siden kan muligens gi deg tilgang til tredjeparts nettsteder og vi aksepterer ikke ansvar for innhold, tilgjengelighet eller på annen måte for disse nettstedene (se ovenfor "Lenker til og fra Tjenesten"). Innholdet på dette nettstedet kan variere avhengig av din nettlesers funksjonalitet og begrensninger.

Uavhengig av det foregående, godtar du å overholde alle lokale regler, uavhengig av det juridiske feltet, blant annet utenfor Norge, vedrørende adferd på nettet og for bruk av personlige opplysninger.

Zevs unnlatelse av å utøve eller håndheve rettigheter og bestemmelser under disse vilkårene skal ikke utgjøre noen frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i vilkårene ved en kompetent domstol blir funnet ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å fokusere på partenes intensjoner som reflektert i denne bestemmelsen, og andre bestemmelser i vilkårene skal forbli i styrke og ha full rettsvirkning.

Tvister

Tvister søkes først løst partene imellom. Partene vedtar Oslo tingrett, Oslo, Norge, som verneting for tvister som springer ut av avtalen.

Her finner våre   retningslinjer for personvern
[Google annonse]